top of page

Korpralsvägen

Arbetena består av ombyggnad av hela Korpralsvägen från Verkstadsgatan, förnyelse av VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning. 

Gatuarbetena omfattar ca: 800 m 

bottom of page