top of page

Arbetsmiljöpolicy

Ledningsgruppen för Bygg i mark åtar sig att efterleva och utveckla arbetsmiljön i enlighet med denna policy. Ledningen åtar sig också att aktivt bevaka och dokumentera verksamhetens faror, risker och möjligheter, och att hålla denna dokumentation aktuell och kommunicerad. I åtagande ingår att minst leva upp till de lagkrav och regler som reglerar arbetsmiljöns prestanda.


I vårt dagliga arbete, i vårt ledarskap, i vår planering och i vårt gemensamma utvecklingsarbete ska vi alla medverka till att förverkliga arbetsmiljöpolicyns ambitioner och synsätt.


Resultatet av våra ansträngningar med att förverkliga policyn granskas och dokumenteras vid ledningens genomgång. Ledningen initierar därefter – om det behövs - ett gemensamt arbete med förbättring av identifierade brister/avvikelser samt bevakar att arbetsmiljöstandarden upprätthålls genom ett ständigt pågående underhållsarbete.


En god arbetsmiljö i Bygg i mark kännetecknas av följande egenskaper. Arbetsmiljön ska vara:


1)    Framgångsrik - den ska hjälpa dig att lyckas med ditt uppdrag
Din arbetsmiljö påverkar din förmåga att lyckas med ditt uppdrag. I en framgångsrik arbetsmiljö finns det som du behöver (kompetens, utrustning, tid mm) för att göra ett bra jobb. Här finns också lämpliga samarbetsplatser utformade för effektiv kommunikation, för att du tillsammans med dina kollegor och kunder/brukare/elever m fl ska kunna åstadkomma goda resultat.


2)    Säker och trygg – den är så pass säker att du känner dig trygg
I en säker arbetsmiljö identifieras och hanteras verksamhetens risker systematiskt och förebyggande. Det gäller såväl fysiska risker och deras konsekvenser (olycksfall, skador, förslitning), som sociala och organisatoriska risker (för hög arbetsbelastning, kränkande särbehandling, dåligt ledarskap mm) och deras konsekvenser (depression, utmattning, mobbing)


3)    Utvecklande – den ska hjälpa dig att utvecklas
I en utvecklande arbetsmiljö stärks vår kompetens. Därmed förbättras vår förmåga att utföra våra arbetsuppgifter och nå goda resultat. Vi utvecklar vår personlighet och våra beteenden, blir skickligare i det vi gör, tänker mer långsiktigt och utvecklar vår sociala förmåga.


4)    Socialt hållbar – du får dina arbetsrelaterade behov tillfredsställda
I en socialt hållbar arbetsmiljö får alla känna samhörighet. Våra grundläggande behov ska tillgodoses utan att vi gör det på andras bekostnad, genom kränkningar eller genom att försätta andra i utanförskap.Alla människor och verksamheter mår bra av uppskattning, humor och bekräftande framgångar. Vi får en socialt hållbar arbetsmiljö när vi är bra för varandra och samtidigt får våra grundläggande behov tillfredsställda (frihet, avkoppling, delaktighet, trygghet, meningsfullhet, begriplighet mm).


5)    Jämlik och icke-diskriminerande – du är ok som du är
En god och framgångsrik arbetsmiljö präglas av jämlikhet och mångfald. Där motverkas diskriminering och där främjas allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


6)    Hälsosam – den bevarar och utvecklar din hälsa
I en hälsosam arbetsmiljö bevarar och utvecklar vi vår hälsa. En hälsosam arbetsmiljö stödjer och inspirerar dig till ett gott hälsobeteende. Hälsa är att må bra (fysiskt och psykiskt) samt att ha tillräckligt med resurser för att klara arbetets krav och för att kunna ha en meningsfull fritid. Risk för förslitningar, ständigt stillasittande, kemiska hälsorisker, alltför fysiskt- och/eller psykiskt påfrestande arbeten kan utgöra långsiktiga hot mot en god hälsa.


7)    Systematiskt säkrad – du kan lita på att arbetsmiljön
förbättras
För att långsiktigt säkra en god arbetsmiljö så krävs ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Vi ska därför undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp – dvs kontrollera att arbetsmiljön förbättrats. Vi ska utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Vi åtgärdar snabbt och bestämt brister och allvarliga risker. Vi analyserar faror, risker, tillbud och olyckor. Vi följer utvecklingen av sjuknärvaro/frånvaro och driver ett effektivt rehabiliteringsarbete.

bottom of page