top of page

Bruksvägen/Illervägen

Objektet omfattar ombyggnad av gata och gc-väg, inklusive ny belysning, inom Ersboda industriområde på en sträcka av drygt 380 m. Inom Bruksvägen ska 
också VA-ledningar läggas om på en sträcka av ca 440 m, liksom 7 st VA-serviser. Inom det området kommer även markarbeten att ingå för ny- 
och omläggningar av el, tele och bredband.  

Längs Illervägen, från Björnvägen fram till Bruksvägen, ska också ca 370 m vattenledning dimension 300 mm byggas med schaktfri förläggning. Passagen genom vägporten under väg E12 ska dock utföras med konventionell schaktning.  

bottom of page